تفسير بخش باد - مبحث ششم مقررات ملي ساختمان

مبحث ششم در بخش دهم به بار باد مي پردازد. سال 1392 تغييرات عمده اي در اين مبحث نسبت به ويرايش قبلي انجام شده است. به همين دليل نياز به نوشتن تفسير آيين نامه در اين بخش احساس گرديد. در کتاب حاضر متن اصلي تصحيح شده در سمت راست و تفسير بخش هايي که لازم به توضيح دارد در سمت چپ ارائه شده است. براي آن که اين کتاب مفيد تر واقع شود در دومين ضميمه سه مثال حل شده ارائه گرديده که براي هر يک از سه روش مندرج در جدول نحوه محاسبه بار باد مي باشد. به منظور تکميل نمودن متن اصلي مبحث ششم در اولين ضميمه ضرايب نيرو و فشار براي برخي از ساختمان ها، سازه ها و يا اجزا آنها ارائه شده است.

نویسندگان:‌ دکتر محمود يحيايي

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.